Chậu Rửa Đơn DK-05

CODE: DK-05


KÍCH THƯỚC

1,200 x 400 x 210mm


CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE


GIÁ

4,800,000

Chậu Rửa Góc DK-03

CODE: DK-03

KÍCH THƯỚC

785 x 500 x 210mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

3,450,000

Chậu Rửa Đơn DK-02

CODE: DK-02

KÍCH THƯỚC

890 x 510 x 220mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

3,850,000

Chậu Rửa Đơn DK-01

CODE: DK-01

KÍCH THƯỚC

580 x 455 x 220mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

2,500,000

Chậu Rửa Đơn 01

CODE: 01

KÍCH THƯỚC

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

Chậu Rửa Đôi DK-10

CODE: DK-10

KÍCH THƯỚC

1,250 x 500 x 200mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

5,100,000

Chậu Rửa Góc DK-04

CODE: DK-04

KÍCH THƯỚC

765 x 495 x 250mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

3,450,000

Chậu Rửa Đôi DK-08

CODE: DK-08

KÍCH THƯỚC

895 x 455 x 220mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

3,700,000

Chậu Rửa Đôi DK-07

CODE: DK-07

KÍCH THƯỚC

900 x 545 x 230mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

3,980,000

Chậu Rửa Ba DK-11

CODE: DK-11

KÍCH THƯỚC

1,000 x 490 x 215mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

4,980,000

Chậu Rửa Đôi DK-06

CODE: DK-06

KÍCH THƯỚC

785x 480x 230mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

4,200,000đ

SPECTRUM SINK

CODE: DK-21

KÍCH THƯỚC

620x 410x 230mm
410x 240x 120mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

14,000,000đ

Chậu Rửa Đơn DK-18

CODE: DK-18

KÍCH THƯỚC

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

6,900,000đ

Chậu Rửa Đôi DK-09

CODE: DK-09

KÍCH THƯỚC

910 x 500 x 220mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

4,980,000đ

Chậu Rửa Đơn DK-16

CODE: DK-16

KÍCH THƯỚC

1200x 470x 230mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

5,100,000đ

Chậu Rửa Spectrum DK-18

CODE: DK-18

KÍCH THƯỚC

1420x 495x 240mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

21,000,000đ