GIƯỜNG

CODE: PMH Villa

KÍCH THƯỚC

2000 x 960 x 2010mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

69,200,000

ĐẦU GIƯỜNG

CODE: PMH Villa

KÍCH THƯỚC

1900 x 800mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

52,000,000

ĐẦU GIƯỜNG

CODE: VB2018

KÍCH THƯỚC

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

ĐẦU GIƯỜNG

CODE: A6

KÍCH THƯỚC

4130 X 2700mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

77,900,000

ĐẦU GIƯỜNG

CODE: Dong Nai Residential

KÍCH THƯỚC

3000 x 1453mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

30,720,000

ĐẦU GIƯỜNG

CODE: PMH Villa

KÍCH THƯỚC

4200 x 1100mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

44,700,000

ĐẦU GIƯỜNG

CODE: VB2017

KÍCH THƯỚC

3335 x 1550mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

27,900,000

GIƯỜNG

CODE: Dong Nai Residential

KÍCH THƯỚC

2400 x 2100 x 300mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

59,700,000

GIƯỜNG

CODE: PMH Villa

KÍCH THƯỚC

2200x2000x300mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

27,200,000

GIƯỜNG

CODE: PMH Villa

KÍCH THƯỚC

2050 x 1900 x 300mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

25,500,000

GIƯỜNG

CODE: VB2017

KÍCH THƯỚC

2050 x 1900 x 320mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

25,900,000

GIƯỜNG

CODE: VB2018

KÍCH THƯỚC

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

GIƯỜNG

CODE: A6

KÍCH THƯỚC

2200 x 1740 x 300mm

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ

25,900,000

KỆ

CODE: VB2018

KÍCH THƯỚC

CHẤT LIỆU

SOLID SURFACE

GIÁ